" သူ႕လိုဘုရင္ ( တဂိုး၏ဝတၳဳ ) "


စာေရးဆရာ = => ပါရဂူ

စာအုပ္အမည္ = => " သူ႕လိုဘုရင္ ( တဂိုး၏ဝတၳဳ ) "