စာေရးဆရာ = => မင္းသိခၤ

စာအုပ္အမည္ = => ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ႏွင့္ေခါင္းၿမီးျခံဳလံုပါေပ့