နတ္ရထား


စာေရးဆရာ = => ကုသ

စာအုပ္အမည္ = => နတ္ရထား