" ပန္းပြင့္ကိုဖယ္ႀကည့္မွျမင္ရမယ့္လမင္း "


စာေရးဆရာ = => နီက္ုိရဲ

စာအုပ္အမည္ = => " ပန္းပြင့္ကိုဖယ္ႀကည့္မွျမင္ရမယ့္လမင္း "