ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ႏွငိ့ေျမလ်ွ ိဳးမိုးပ်ံဒိဗၺန္


စာေရးဆရာ = => မင္းသိခၤ

စာအုပ္အမည္ = => ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ႏွငိ့ေျမလ်ွ ိဳးမိုးပ်ံဒိဗၺန္