" ပတၱျမားဝင္းထိန္ "


စာေရးဆရာ = => ေသာ္တာေဆြ

စာအုပ္အမည္ = => " ပတၱျမားဝင္းထိန္ "