" တစ္ေန႔မွာ အခ်စ္ကိုေတြ႔ရင္ "


စာေရးဆရာ = => ပုညခင္

စာအုပ္အမည္ = => " တစ္ေန႔မွာ အခ်စ္ကိုေတြ႔ရင္ "