ေမတၲာ


စာေရးဆရာ = => ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး

စာအုပ္အမည္ = => ေမတၱာ