" ႀကယ္တစ္ပြင့္နဲ႔စံပယ္ျဖဴ "


စာေရးဆရာ = => ပုညခင္

စာအုပ္အမည္ = =>  " ႀကယ္တစ္ပြင့္နဲ႔စံပယ္ျဖဴ "