လြမ္းေနသူရဲ႕ရယ္စရာမ်က္ႏွာ


စာေရးဆရာ = => ဒီႏိုင္းခ

စာအုပ္အမည္ = => လြမ္းေနသူရဲ႕ရယ္စရာမ်က္ႏွာ