" ဥာဏ္ပညာထက္ျမက္သူတို႔လက္စြဲ "


စာေရးဆရာ = => ခ်စ္နိုင္ ( စိတ္ပညာ )

စာအုပ္အမည္ = => " ဥာဏ္ပညာထက္ျမက္သူတို႔လက္စြဲ "