တရားခံျဖစ္သြားေသာသက္ေသႏွင့္ျဖစ္ရပ္မွန္မႈခင္းမ်ား


စာေရးဆရာ = => ေမာင္မိႈင္းညိဳ႕(ေခ်ာင္းဦး)

စာအုပ္အမည္ = => တရားခံျဖစ္သြားေသာသက္ေသႏွင့္ျဖစ္ရပ္မွန္မႈခင္းမ်ား