" ျမနန္းႏြယ္ "


စာေရးဆရာ = => မင္းသိခၤ

စာအုပ္အမည္ = => " ျမနန္းႏြယ္ "