" သစၥာေစာင့္နတ္သမီး "


စာေရးဆရာ = => ပုညခင္

စာအုပ္အမည္ = => " သစၥာေစာင့္နတ္သမီး "