" က်မေတာ္ေတာ္ညံ့ခဲ႔ပါတယ္ "


စာေရးဆရာ = => ဂ်ဳး

စာအုပ္အမည္ = =>  " က်မေတာ္ေတာ္ညံ့ခဲ႔ပါတယ္ "