စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာအေျခခံနည္းပညာရပ္မ်ား


စာေရးဆရာ = => ဦးကိုကိုႀကီး

စာအုပ္အမည္ = => စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာအေျခခံနည္းပညာရပ္မ်ား