" ပ်ားစြဲေသာမုတ္ဆိတ္ "


စာေရးဆရာ = => ေသာ္တာေဆြ

စာအုပ္အမည္ = =>  " ပ်ားစြဲေသာမုတ္ဆိတ္ "