" ျမိဳင္ "


စာေရးဆရာ = => ဒဂုန္တာရာ

စာအုပ္အမည္ = => " ျမိဳင္ "