" ငယ္ကခ်စ္ အနွစ္တစ္ရာ "


စာေရးဆရာ = => ဒဂုန္ေရႊမွ်ား

စာအုပ္အမည္ = =>  " ငယ္ကခ်စ္ အနွစ္တစ္ရာ "