" လက္သံုးေတာ္ဓါး "


စာေရးဆရာ = => ေအာင္ခန္႔

စာအုပ္အမည္ = => " လက္သံုးေတာ္ဓါး "