" အေဝးခ်စ္ "


စာေရးဆရာ = => ပုညခင္

စာအုပ္အမည္ = =>  " အေဝးခ်စ္ "