အခ်ိန္ကိုမိတ္ေဆြဖြဲ႕ပါရန္သူမလုပ္ပါႏွင့္


စာေရးဆရာ = => ခ်စ္စံဝင္း

စာအုပ္အမည္ = => အခ်ိန္ကိုမိတ္ေဆြဖြဲ႕ပါရန္သူမလုပ္ပါႏွင့္