" ခ်စ္အဏၰဝါေႀကာဝယ္ "


စာေရးဆရာ = => ေသာ္တာေဆြ

စာအုပ္အမည္ = => " ခ်စ္အဏၰဝါေႀကာဝယ္ "