ဘာေႀကာင့္အခုထိမခ်မ္းသာေသးတာလည္း


စာေရးဆရာ = => ေဖျမင့္

စာအုပ္အမည္ = => ဘာေႀကာင့္အခုထိမခ်မ္းသာေသးတာလည္း