" ရူးေလာက္တယ္ "


စာေရးဆရာ = => ပုညခင္

စာအုပ္အမည္ = => " ရူးေလာက္တယ္ "