တေစၦေရာင္းရန္ရွိသည္


စာေရးဆရာ = => ေဒဝစႀကာ

စာအုပ္အမည္ = => တေစၦေရာင္းရန္ရွိသည္