" ဇ "


စာေရးဆရာ = => အႀကည္ေတာ္

စာအုပ္အမည္ = => " ဇ "