နဂါးပြက္ေတာင္


စာေရးဆရာ = => ဗိုလ္တာရာ

စာအုပ္အမည္ = => နဂါးပြက္ေတာင္