" မေႀကြပါနဲ႔ ဆာကူရာ "


စာေရးဆရာ = => ပုညခင္

စာအုပ္အမည္ = => " မေႀကြပါနဲ႔ ဆာကူရာ "