" အဆိပ္ျဖင့္ထံုမြမ္းေသာႏႈတ္ခမ္း. . . ပန္းကဲ႔သို႔ႏူးညံေသာကဗ်ာ "


စာေရးဆရာ = => ပုညခင္

စာအုပ္အမည္ = => " အဆိပ္ျဖင့္ထံုမြမ္းေသာႏႈတ္ခမ္း. . . ပန္းကဲ႔သို႔ႏူးညံေသာကဗ်ာ "