ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ရိုက္ကြင္းေပၚကဒုတိယအလြဲမ်ား


စာေရးဆရာ = => နီကိုရဲ

စာအုပ္အမည္ = => ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ရိုက္ကြင္းေပၚကဒုတိယအလြဲမ်ား