တားဆီးမရတဲ႕သံေယာဇဥ္ေတြ


စာေရးဆရာ = => မိုးဇာလ်န္းေဝ

စာအုပ္အမည္ = => တားဆီးမရတဲ႕သံေယာဇဥ္ေတြ