" မသိစိတ္စြမ္းအင္ နွင့္ NAC စိတ္ေရာကို္ယ္ပါျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းစိတ္ပညာ "


စာေရးဆရာ = => ေဂ်ာ္နီေက်ာ္မိုး ( ေအာင္ျမင္ေရး )

စာအုပ္အမည္ = => " မသိစိတ္စြမ္းအင္ နွင့္ NAC စိတ္ေရာကို္ယ္ပါျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းစိတ္ပညာ "