လက္ေတြ႕အသံုးခ်အေျခခံစာရင္းကိုင္ပညာ


စာေရးဆရာ = => ဆရာမေဒၚသက္သက္

စာအုပ္အမည္ = => လက္ေတြ႕အသံုးခ်အေျခခံစာရင္းကိုင္ပညာ