ကာတြန္းဝိဇၨာစာေရးဆရာ = => ဗ်ဴး

စာအုပ္အမည္ = => ႀကိဳးပ်က္ေနေသာပတၱလားသံကပို၍ခ်ိဳျမ၏