" စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး "


စာေရးဆရာ = => ျမသန္းတင့္

စာအုပ္အမည္ = => စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ဘာသာျပန္သူ = => ျမသန္းတင့္