" အိုင္အုိ္ဒင္းကိုကုိႀကီး ႏွင့္…… "


စာေရးဆရာ = => အႀကည္ေတာ္

စာအုပ္အမည္ = =>  " အိုင္အုိ္ဒင္းကိုကုိႀကီး ႏွင့္…… "