" ကဗ်ာမ်ားနွင့္ဥပမာပံုျပင္ဝတၳဳမ်ား "


စာေရးဆရာ = => ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္

စာအုပ္အမည္ = =>  " ကဗ်ာမ်ားနွင့္ဥပမာပံုျပင္ဝတၳဳမ်ား "