လူပ်ိဳႀကီးေတာ့ျဖစ္ခ်င္ဘူး


စာေရးဆရာ = => နတ္ရြာမိုး

စာအုပ္အမည္ = => လူပ်ိဳႀကီးေတာ့ျဖစ္ခ်င္ဘူး