အခ်စ္လမ္းညႊန္


စာေရးဆရာ = => ပီမိုးနင္း

စာအုပ္အမည္ = => အခ်စ္လမ္းညႊန္