" အသည္းကြဲႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ "


စာေရးဆရာ = => အႀကည္ေတာ္

စာအုပ္အမည္ = =>  " အသည္းကြဲႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ "