အာေသာကမင္းတရားႀကီး


စာေရးဆရာ = => သံတြဲေမာင္

စာအုပ္အမည္ = => အာေသာကမင္းတရားႀကီး