ကိုယ့္ေနာက္ကလိုက္ေနသည့္ေငြ


စာေရးဆရာ = => ခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ)

စာအုပ္အမည္ = => ကိုယ့္ေနာက္ကလိုက္ေနသည့္ေငြ