" တိုက္ပြဲအဆင့္ဆင့္ "


စာေရးဆရာ = => တကၠသိုလ္နႏၵမိတ္

စာအုပ္အမည္ = => " တိုက္ပြဲအဆင့္ဆင့္ "