ပန္းျမိဳင္လယ္မွဦးယ်ာဥ္မွဴး


စာေရးဆရာ = => လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္

စာအုပ္အမည္ = => ပန္းျမိဳင္လယ္မွဦးယ်ာဥ္မွဴး