" သတၱိရွိတဲ႕ပထမေျခလွမ္း "


စာေရးဆရာ = => နိုင္းနိုင္းစေန

စာအုပ္အမည္ = =>  " သတၱိရွိတဲ႕ပထမေျခလွမ္း "