" ကဗ်ာဗႏၶသာရက်မ္း "


စာေရးဆရာ = => ပုဂံဝန္ေထာက္ဦးတင္

စာအုပ္အမည္ = => " ကဗ်ာဗႏၶသာရက်မ္း "