" အသံုးခ်ကြန္ယက္နွင့္အေဝးလွမ္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းနည္းပညာ "


စာေရးဆရာ = => ရဲမင္းေအာင္ ( Rey-Electronic )

စာအုပ္အမည္ = => အသံုးခ်ကြန္ယက္နွင့္အေဝးလွမ္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းနည္းပညာ