" လြမ္းႀကပါေတာ့ ရဲေဘာ္တို႔ "


စာေရးဆရာ = => Unknown

စာအုပ္အမည္ = =>  " လြမ္းႀကပါေတာ့ ရဲေဘာ္တို႔ "