" သံသရာအေကြ႔တစ္ရာ "


စာေရးဆရာ = => အႀကည္ေတာ္

စာအုပ္အမည္ = => " သံသရာအေကြ႔တစ္ရာ "